Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana hevosavusteista toimintaa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu ihmisen ja hevosen vuorovaikutukseen talliyhteisössä. Pääelementteinä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, dialogisuus ja elämyksellisyys hevosen ollessa keskiössä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Toiminta on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista talliyhteisössä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka tapahtuu aikuisten ohjaamana ja ennalta suunniteltuna. Koulutetun ohjaajan tehtävänä on tukea asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta. Kysy tallin sosiaalipedagogisesta toiminnasta Päiviltä 050-3906024.

 

Mitä sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla voidaan saavuttaa

Hevosavusteisella toiminnalla on tavoitteita, kuten syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen kasvu ja hyvinvoinnin tukeminen. Toiminta tukee omatoimisuutta, itsensä kehittämistä ja toteuttamista sekä mahdollistaa osallistumisen ja auttaa kohtaamaan muita ihmisiä.  

 

Kenelle sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tarkoitettu
Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään muun muassa lastensuojelun tukitoimena, nuorten tukihenkilötoiminnassa, oppimisen tukena, mielenterveys- ja päihdetyössä, kuntouttavassa toiminnassa, ikäihmisten viriketoiminnassa ja sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Hevostoiminnasta on saatu hyviä kokemuksia myös maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutuksen parantamisessa. 

 

Hevosavusteisen toiminnan vaikutukset
Hevostoiminnan vaikutukset voivat olla esimerkiksi  tunnetaitojen lisääntyminen, itsetunnon vahvistuminen ja keskittymiskyvyn paraneminen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Huomioimalla asiakkaan yksilölliset erityistarpeet voidaan tuottaa laadukasta palvelua, jonka avulla sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot paranevat, itsetuntemus lisääntyy, pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät, syys-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy ja oppimaan oppiminen kehittyy.

 

Mitä ja miten teemme sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksilön sosiaalisen kasvun tukemista yhteisössä kasvatuksellisin keinoin. Hevosen elinympäristö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yksilölliseen, asiakaslähtöiseen toimintaan.  Toiminta on monimuotoista aikuisen ohjaamaa ja suunnittelemaa ja siinä hyödynnetään tallin arjessa syntyviä luonnollisia tilanteita. Hevostaidot opitaan siten, että isommat auttavat pienempiä ja kokeneet kokemattomia turvallisessa ilmapiirissä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja sosiaalinen kuntoutus tapahtuvat talliyhteisössä. Suunnan toiminnalle antavat asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa painottuu asiakkaan identiteetin vahvistaminen, sosiaalisessa kuntoutuksessa vuorovaikutustaidot ja yhteisössä pärjääminen. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on helppo tulla. Toiminta tapahtuu tavallisessa talliympäristössä. Hevostoiminta on yleisesti hyväksyttävää, tavoiteltavaa ja haluttua.